سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژاد نادری – دانشجوی دکتری عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان،عضو
محمد جواد فدایی – دانشیار عمران سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سدها و بندهای موانعی برای جلوگیری از مهاجرت ماهی ها در طول روزخانه به حساب می آیند.به منظور رفع این مشکل در طراحی سد، یک سازه هیدرولیکیتحت عنوان راه ماهی در کنار سد تعبیه میشود.دراثرنوسان سطح آب رودخانه دبی عبوری از سازه راه ماهی نیز تغییر می یابد درنتیجه عملکرد سازه راه ماهی دچار ضعف میگردد دراین مقاله به تحلیل عدم قطعیت پروفیل سطح آب و ارتفاع تاج سرریز دردهانه خروجی سازه راه ماهی با استفاده از آنالیز ریسک به روش MFOSM(Mean First Order Second Moment پرداخته می شود سپس به طراحی ابعاد بهینه دهانه خروجی سازه راه ماهی براساس آن پرداخته می شود.