سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد کرباسی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
مهرداد بزاززاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
محسن آقاسیدمیرزابزرگ – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

چکیده:

درمقاله حاضر به طراحی یک ردیف روتور فن حدود صوت با استفاده از روشهای تعادل شعاعی و درجه عکس العمل ثابت پرداخته شده است به منظور طراحی پره در ابتدا طراحی دو بعدی در شعاع متوسط صورت پذیرفته و مثلثلهای سرعت و پروفیل پره بدست آمده ست بامحاسبه ضریب افت کلی شامل افت های پروفیل ، جریان حلقوی جریان های ثانویه و افت ناشی از شاک راندمان پره محاسبه شده و با راندمان مفروض مقایسه می گردد. سپس تاثیراتجریان سه بعدی در روند طراحی و محاسبات مورد بررسی قرارگرفته و درنهایت هندسه یک ردیف پره روتور با ا ستفاده از روشهای گوناگون ارایه شده است.