سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا خدادادی – گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران
پرویز امیری – گروه برق و کامپیوتر دانشکده مهندسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، ته

چکیده:

در این مقاله طراحی و شبیه سازی یک فاصله یاب لیزری به روشFMCW موردبررسی قرار گرفته است که در آن مجموعه ای بر پایه ساختار کریستال های فوتونیکی تک بعدی بعنوان آشکارساز پرتو و فیلتر میان گذر جایگزین و مطرح شده است . جنس موادسیلیکون(Si)و ژرمانیومGe) در نظر گرفته شده و با استفاده از روش ماتریس انتقال (TMM) آشکارساز نور با پهنای باند بسیار باریک حدود پنج نانو متر حاصل شده است همچنین با استفاده از تاثیر ناراستیDefect) و ایجاد هموارسازی پروفایل ضریب شکست محدوده طول موج آشکارساز نوری ازnm – 645 nm630 قابل کنترل می باشد. در این ساختار ترتیب اندازه گیری فواصل از طریق انتخاب نوع لیزر فرستنده بوده و وابسته به طول موج پرتو ارسالی خواهد بود و متناسب با آن نیز درصد خطای سیستم کاهش خواهدیافت.