سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سجاد آقا محمدی سندانی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
کمال عباسپورثانی – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
علی اصغر توفیق – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – پژوهشگاه مواد و انرژی
حسین نورانیان – پژوهشکده انرژی و محیط زیست – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

عموماً یکی از روشهای تهیه آب شیرین، روش تبخیر و تقطیر مجدد میباشد که لازمه آن جذب حرارت از منبع گرم است. در آبشیرینکنهای خورشیدی، انرژی لازم از طریق منبع رایگان و پاک خورشید تأمین میشود. با توجه به شرایط اقلیمی کشور ایران (با موقعیت بین مدارهای ۲۵ الی ۴۰ درجه عرض شمالی و با روزهای آفتابی متوسط ۲۸۰ روز در سال) استفاده از آبشیرینکنهای خورشیدی مقرون بهصرفه میباشد. ولی ظرفیت پایین، نیاز به فضای نسبتاً زیاد، نیاز به منبع ذخیره در مواقع ابری و شرایط نامساعد آب و هوایی و از همه مهمتر کاهش راندمان بر اثر انسداد مجاری آب در اثر رسوب مواد ناخالصی از جمله معایبی هستند که راندمان آبشیرینکنهای خورشیدی را پایین آورده و چه بسا استفاده از آ نها مقرون به صرفه نباشد. استفاده از جاذب متخلخل با خاصیت مویینگی تا حدی میتواند در رفع این معایب گام بردارد. هدف اصلی این مطالعه، طراحی، ساخت و تعیین عملکرد آبشیرینکن خورشیدی لولهای قائم با استفاده از جاذب نانوسیلیکون با قابلیت نانوموئینگی در مقیاس آزمایشگاهی است. بررسی نتایج نشان میدهد علاوه بر افزایش قابل توجه راندمان این نوع آبشیرینکن نسبت به آبشیرینکنهای معمولی با سطح آفتا بگیری یکسان، حذف ناخالصیهایی از قبیل نیتراتها، کلریدها، آهن و املاح ح لشونده در آب و حتی آلودگیهای میکروبی از جمله ویژگ یهای این نوع آ بشیرینکن میباشد. این آبشیرینکن را میتوان در بسیاری از کاربردهای کشاورزی و صنعتی در مقیاس وسیع مورداستفاده قرار داد. در این مطالعه، تأثیر شرایط محیطی و نیز اثر جاذب متخلخل بر عملکرد آبشیرینکن موردتوجه قرار گرفتهاند.