سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین اشرف زاده – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
سیدعلی موسوی – عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
لیلا حبیبی – کارشناسشرکتسهامی آب منطقهای استان گیلان
سعید قویدل فر – کارشناسارشد سازههای هیدرولیکی

چکیده:

طراحی سیستمهای جمعآوری و دفع سیلابهای شهری مستلزم انجام محاسبات هیدرولوژیک به منظور به دست آوردن هیدروگرافهای طراحی و همچنین انجام محاسبات هیدرولیکی به منظور مشخص کردن ابعاد هر کدام از سیلابروهاست. نرمافزارWMS ابزاری است که امکان اجرای مدلهای هیدرولوژیک و هیدرولیکی متنوعی را در محیطGIS فراهم کرده و از این رو میتوان این نرمافزار را به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی سیستمهای جمعآوری سیلاب شهری مورد استفاده قرار داد. در این مقاله با استفاده از امکاناتWMSمحاسبات هیدرولوژیک و هیدرولیکی لازم جهت طراحی سیستم جمعآوری سیلاب شهر رودبنه در استان گیلان انجام شده است.