سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فضلاله سلطانی – استادیار، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان، کرمان، ا
فؤاد قاسمی – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم
حسین النگی – دانشجو کارشناسی ارشد، گروه خاکو پی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرم
حامد قاسمی – کارشناسی ارشد، گروه فیزیکخاک، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده:

فاضلابها همیشه مشکلی مهمی برای پاکیزگی خاکها و آبها محسوب میشوند. از راههای جلوگیری از نفوذ آلودگی فاضلاب، حوضچهها جمعآوری فاضلاب میباشد. حوضچهها نقش مهمی در جلوگیری از نفوذ فاضلاب به خاکها به خصوص سواحل داشته و از آلودهشدن آب دریا به فاضلاب جلوگیری میکنند. ولی با تمام تلاشی که در جهت طراحی بهینه آنها صورت گرفته ولی کماکان این حوضچهها هنوز مقدار قابل توجهای نشتی داشته، آلودگی خاک- های ساحلی و در نتیجه آلودگی دریا را در پی خواهند داشت. در این تحقیق پساز معرفی اجمالی، روش بهینه جدیدی معرفی و مزیتهای آن بیان شده است. در این روش برای بستر و دیوارههای حوضچه بهینه معرفیشده از بنتونیت به عنوان یکماده سرامیکی و ژئوتکستایل به عنوان یکپارچهگونه بهره گرفته شده است. ترکیب این دو ماده به علت نفوذپذیری بسیار کم و انعطاف پذیری بالای آنها از طرفی و هزینه پائین ترکیباین دو نسبتبه اکثر روشهای دیگر دلایلی بر کاربرد برتر و بهینه آنها بود. نتیجه این مزیتها افزایشکارایی حوضچه، کاهش نفوذ فاضلاب به خاکهای ساحلی و در نهایت کاهشآلودگی آب دریا بود.