سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی محمد زارع بیدکی – آزمایشگاه روتر گروه برق وکامپیوتر ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
ناصر یزدانی – آزمایشگاه روتر گروه برق وکامپیوتر ، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

با پدیده نوظهور اینترنت و گسترش روزافزون شبکه های داده نیاز به سوئیچ های با ظرفیت بیش از پیش احساس میگردد . اغلب سوئیچهای پرظرفیت از نوع سوئیچ های با بافر ورودی و حافظه مشترک برای نیل به سرعت بالا می باشند .دسته اول این سوئیچها، بافر ورودی از مشکلHead of Line ) HOLblockingرنج می برند که بازدهی آنها را به %۵۸/۶ کاهش می دهد . ما در اینمقاله سوئیچی به نام ) High Speed Switch ) HSS را با استفاده از ترکیب Crossbarتوزیع شده و حافظه های داخلی به صورت توزیع شده طراحی، شبیهسازی و سنتز کردیم تا به حداکثر سرعت و بازدهی و کمترین تاخیر دست پیدا کنیم . برای جلوگیری از مشکلHOL و کاهش بازدهی از Virtual Output VOQ ) Queuing( در حافظه های داخلی استفاده شده است . این سوئیچ بستههای با طول متغیر IP را پشتیبانی می کند . نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بازدهی و تاخیر آن برای بسته های unicast و multicast به مراتب بهتر از سوئیچهای با بافر ورودی است . نتایج سنتز سوئیچ نشان می دهد که ظرفیت کلی آن ) ) aggregate به راحتی می تواند تا ۵۰۰ Gb/s برای حالت ۳۲×۳۲ رسیده و بازدهی سوئیچ ارائه شده می تواند تا %۱۰۰ هم بالا رود .