سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهریار منصورزاده – هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ، دانشگاه صنعتی اصفهان
امیر مستشفی – کارشناس ارشد مکانیک پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ، دانشگاه صنعتی
احمدرضا زمانی – هیئت علمی پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا ، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از ابزار های کار آمد در طراحی شناور های سطحی و زیر سطحی، آزمون مدل های کوچک شده شناور در حوضچه های کشش و استفاده از آنالیز ابعادی جهت تعمیم نتایج حاصل از این آزمون ها به نتایج مورد نظر در مورد شناور های با ابعاد اصلی است . در مقاله حاضر سعی شده است بخشی از اقدامات صورت گرفته در جهت تجهیز حوضچه کشش پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا – دانشگاه صنعتی اصفهان در جهت آماده سازی آن برای انجام آزمون های مورد نظر تشریح گردد. با توجه به اینکه تجهیز این حوضچه کشش تماما توسط کارشناسان این پژو هشکده انجام گرفته است، در این مقاله به مراحل طراحی و ساخت تجهیزات این حوضچه، شامل ارابه کشش، دینامومتر، سیستم های داده برداری و سایر سیستم های مرتبط پرداخته میشود.