سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم بخشی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
امیرحسین افکاری سیاح – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف عباسپورگیلانده – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی
منصور راسخ – استادیاردانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

طی یک پژوهش، سامانه خودکار الکترونیکی درجه بندی میوه طراحی و ساخته شد و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه شامل دو بخش الکترونیکی و مکانیکی است که طی آن میوه ها بر اساس وزن و توسط یک حسگر بار ۳۰ نیوتنی و مدار کنترلی که اختصاصا بدین منظور طراحی شد توسط عملگرهای مکانیکی در سه دسته جداسازی می گردد. برای بررسی عملکرد دستگاه جداکننده از دو نوع میوه سیب و کیوی با ضریب کرویتمتفاوت، در سه سطح شیب ورودی و پنج سطح زمان تنظیم شده برای حسگر استفاده شد. طی یک بررسی آماری مشخص شد که اثرات اصلی هر سه عامل شکل میوه، شیب ورودی و مدت زمان تنظیم شده برای حسگر بطورمعنی دار بر عملکرد دستگاه موثر بودند. اما مهمترین عامل مدت زمان حسگر بود که اثرات متقابل آن نیز بطور معنی دار بر عملکرد دستگاه موثر بود. بهطوریکه میتوان با تنظیم بهینه تایمرها در داخل برنامه پی.ال.سی و از طریق محاسبه دقیق زمان عبور میوه از روی مانع و عبور میوه از دریچهها زمان لازم برای جداشدن هر میوه را کاهش ودر نهایت عملکرد دستگاه را افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشینه عملکرد دستگاه برای کیوی در شیب ورودی ۵۰ درجه و زمان ۱ ثانیه برابر با ۸۷۲/۴۰ تعداد/ساعت می باشد.