سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته حسن خانی قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه
یوسف عباسپور گیلانده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
غلامحسین شاعقلی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
عزت اله عسگری ارده – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

عملیات خاک ورزی به عنوان اصلی ترین عامل جابجایی خاک باعث عمل لغزش خاک روی قسمتی از ابزار کار می گردد . پارامتر اصطکاک خاک در مقابل ابزاری ه ک سطح تماس بزرگتری با خاک دارد، عامل افزایش نیروی مقاوم کششی در نتیجه افزایش انرژی مصرفی می باشد. با طراحی کارامد ابزار خاکورزی میتوان در مصرف انرژی صرفهجویی کرد . در این تحقیق دستگاهی برای اندازه گیری ضریب اصطکاک خاک طراحی و ساخته شد و عملکرد آن مورد بر رسی قرار گرفت . دستگاه شامل دو بخش الکتریکی و مکانیکی است که طی آن مخزن با استفاده از الکتروموتور روی دو ریل موازی به حرکت در آمده و حاصل این حرکت تماس سطح مماسی خاک داخل آن با قطعه فلزی متصل به لودسل که به صورت ثابت بر روی مخزن قرار داده شده می – باشد. نیروی حاصل از تماس خاک با فلز توسط لودسل به سیستم اندازه گیری داده وارد و ثبت و ضبط می شود. به منظور بررسی عملکرد دستگاه اندازهگیری آزمایشات با بارهای عمودی ۱۰ الی ۳۵ نیوتن روی دو بافت خاک انجام گرفت و برای افزایش دقت هر مرحله بارگذاری ۳ بار تکرار شد. نمودار غ تییرات نیروی کششی نسبت به بارهای عمودی وارده برای هر دو بافت رسم گردید و با توجه به اینکه این نمودار ها خطی است و شیب نمودارها نشان دهنده ضریب اصطکاک خاک با فلز میباشد، میتوان نتیجه گرفت که عملکرد دستگاه اندازه گیری ضریب اصطکاک خارجی خاک قابل قبول است.