سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید خوشدست – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر، زرند
وحیده شجاعی – دانشجوی دکتری فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهن
حامی خوشدست – کرمان، واحد طراحی صنعتی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی

چکیده:

در این پژوهش، ویژگیهای اولین دستگاه اندازهگیری قابلیت کفسازی طراحی شده در کشور ارائه و عملکرد آن برای دو نمونه کفساز صنعتی متداول، شامل متیل ایزوبوتیل کربینولMIBC)و پلی گلیکول اتر با وزن مولکولی ۲۶۴g/molDF-250)بررسی شده است. محاسبه شاخص کفسازی دینامیکی برای این کفسازها با استفاده از دستگاه ساخته شده مقادیر۳۴۱۰۳s.dm3/mol برایs.dm3/mol و۱۹۸۰۵۳ MIBCبرایDF-250را نشان داد که با مقا دیر گزارش شده در مراجع مطابقت داشتند. این نتایج مؤید کارایی مطلوب دستگاه طراحی شده و قابلیت رقابت آن با نمونه های مشابه خارجی میباشد