سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسلم نامجو – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد
سیدجلیل رضوی – استادیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنع

چکیده:

مکانیزم بکار رفته در قلم هکار نیشکر اهمیت فو قالعاده ای در میزان مصرف نی و الگوی کشت دارد؛ کاهش میزان مصرف نی در عملیات کاشت مکانیزه نیشکر با توجه به بالا بودن هزینه تهیه قلمه از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است. بکارگیری زنجیر نقاله مجهز به ناودان یهای حمل قلمه در موزع قلمه کار این امکان را فراهم می آورد که با ایجاد زما نبندی قلمه ها را با ه مپوشانی از پیش تعیین شده یا بدون ه مپوشانی در خاک قرار دهد. ارزیابیمزرعه ای کارنده از نظر درصدپرشدگی ناودانی موز عها، بیش همپوشانی و کم همپوشانی قلمه ها پس از قرارگیری در شیار تحت تأثیر عوامل سرعت کاشت ( ۲و۳و۴ کیلومتر بر ساعت)، نوع قلمه (با و بدون پوشال) و زاویه زنجیرنقّاله موزع ( ۲۵ و ۳۰ درجه) در سه تکرار انجام گردید. تأثیر سرعت کاشت و زاویه موزع بر هر سه فاکتور معنی دار شد. بطوریکه با افزایش سرعت کاشت و افزایش زاویه موزع، ک مهم پوشانی افزایش، ضریب پرشدگی و بیش همپوشانی کاهش یافت. از میان عوامل آزمایشی اثر متقابل نوع قلمه و زاویه زنجیرنقّاله بر فاکتور کم هم پوشانی و ضریب پرشدگی ناودانی ها معنیدار شد.