سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی صفدری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا قاسم زاده – استاددانشگاه تبریز
شمس اله عبداله پور – دانشیاردانشگاه تبریز
حسین غفاری – دانشجوی دکتری

چکیده:

یکی از حساس ترین بخشهای سیستمهای زراعی، برداشت محصول میباشد که هزینه های آن درزمینه باغبانی حدود ۳۰ تا ۶۰ درصد از هزینههای تولید محصول را شامل میشوند. از عوامل اساسی برایکاهش این هزینهها، مکانیزاسیون یا ماشینیکردن فعالیتهای باغبانی است. برای نیل به این هدف دستگاه شاخه تکان سبکی برای برداشت میوههای آجیلی خصوصا بادام طراحی و ساخته شد که از نظر تکنولوژی،هزینه ساخت و شیوه عملکرد متناسب با شرایط باغهای بادام ایران است. توان مورد نیاز دستگاه از یک موتور دو زمانه بنزینی کوچک تامین شده و برای کاهش دور و تغییر جهت حرکت به یک جعبه دنده منتقل گردید. برای قطع و وصل توان موتور به جعبه دنده از کلاچ گریز از مرکز و برای ایجاد حرکت نوسانی و انتقال آن به بوم و گیره ، از مکانیسم لنگ- لغزنده بهره گرفته شد. برای تعیین عملکرد تکاننده، تست مزرعه ای بر روی ۳ رقم بادام (آذر، حریرو یک نوع بادام بومی) با ۳ سطح بسامد ۱۰و۱۳و۱۵ هرتز) در ۲ مدت زمان تکانیدن ( ۵ و ۱۰ ثانیه ) و در یک دامنه ثابت ۵۰ میلیمتر، در قالب یک آزمایش فاکتوریل ۳×۳×۲ با طرح پایه کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت. از طرفی به منظور تعیین روند تغییر نسبت نیروی استاتیکی لازم برای جدا شدن میوهها به وزن آنهاF/W در یک فصل و همچنین روند این تغییر برای میانگین هندسی قطر میوه ها نیز آزمونهائی انجام گرفت. نتایج نشان داد که بسامد ارتعاشی و زمان تکانیدن اثر معنیداری در سطح یک درصد روی بازده تکاننده دارند در حالیکه اثر رقم بادام و اثر ات متقابل دو گانه و سه گانه معنیدار نبود که نشانگر مستقل بودن عمل آنهاست. با افزایش بسامد ارتعاشی درصد میوههای جدا شده افزایش یافت و بسامد ۱۵ هرتز بهترین عملکرد را یعنی۹۷/۹۹درصد داشت همچنین با افزایش مدت زمان تکانیدن از ۵ ثانیه به ۱۰ ثانیه عملکرد تکانیدن افزایش یافت. نسبتF/W میوهها در طول یک فصل برای هر سه رقم بادام کاهش و میانگین هندسی قطر آنها افزایش یافت