سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد صادقی – موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی
سید مرتضی صداقت حسینی – مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، وزارت جهاد کشاورزی
سید محسن صداقت حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد الکترو نیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

یکی از راه های کاهش اثرات زیست محیطی استفاده بی رویه از مواد شیمیایی، استفاده از کشاورزی دقیق می باشد. از جمله فناوری های مورد استفاده در کشاورزی دقیق، فناوری اعمال متغیر نهاده ها از قبیل کودهای شیمیایی است. در این روش مدیریتی با توجه به نیاز هر قسمت از مزرعه عملیان زراعی صورت میپذیرد. کاهش هزینه و افزایش هملکرد از جمله مزایای دیگر روش مدیریتی مذکور می باشند. برای پذیرش و گسترش کشاورزی دقیق نیاز به توسعه فناوری مورد نیاز از قبیل فناوری اعمال نرخ متغیر میباشد. از آنجایی که اکثر کودکارهای موجود در کشور دارای موزع نوع مینیماکس می باشند، از این رو در سال ۱۳۹۰ و در مراکز آموزش عالی امام خمینی (ره) با ایجاد تغییراتی روی موزع نوع مذکور، موزع قابل استفاده در کودکار نرخ متغیر ساخته شد. با نصب کردن یک الکتروموتور به جای چرخ زمین گرد، کارکرد موزع در کارگه شبیه سازی شد. در سه سطح سرعت پیشروی، هفت مقدار باز بودن دریچه موزع و سه حجم کود داخل مخزن و با سه بار تکرار، خروجی موزع اندازه گیری شد. با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات بدست آمده در قالب طرح فاکتوریل مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج اثرات سرعت پیشروی ، مقدار باز بودن دریچه و تاثیر متقابل آنها را روی خروجی موزع در سطح یک درصد معنی دار نشان دادند. سپس رابطه رگرسیون بین عوامل مذکور و خروجی کود تعیین گردید. سپس دقت رابطه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که دقت موزع برای مقادیر باز بودن دریچه کمتر از ۱۰ درصد کمترین مقدار میباشد.