سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصوره مظفری – کارشناس مرکز تحقیقات
حمیدرضا قاسم زاده – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

برداشت هویج یکی از مشکلترین مراحل تولید این محصول بوده و هزینه و کارگر زیادی را نیاز دارد،بطوریکه هزینه برداشت دستی در حدود نصف هزینه های تولید و کارگر مورد نیاز حدود ۳۰۰ نفر کارگر در هر روزبرای برداشت یک هکتار تخمین زده شده است. ناتوانی کشاورزان در خرید ماشینهای تجاری که ناشی از کوچک بودن سطح مزارع می باشد ، سبب گردیده است که برداشت این محصول بطریق دستی انجام گیردکه این امر موجبکاهش سطح زیر کشت هویج شده است. در این مطالعه ، جهت رفع مشکل ، ماشین برداشت هویج از نوع نیمه سوار و تک ردیفه در نظر گرفته شدکه ابتدا محصول را از خاک کنده و سپس سرزنی می کند. آزمایشات مورد نیازجهت تعیین داد ههای اولیه در مناطق هویج کاری بستان آباد اجرا شد و سپس طراحی اجزاء مختلف ماشین مورد نظر قرار گرفت و سعی شد که کلیه اجزاء ماشین از نظر ساختمانی و تنظیمات حد الامکان متناسب با مواد اولیهموجود در کشور و به شکل ساده انجام گیرد. همچنین سیستم های انتقال توان مناسب برای هر یک از اجزای کاری ماشین طراحی گردید.نظر به اینکه سرعت تسمه های بالابر جهت کاهش صدمات مکانیکی باید متناسب با سرعت پیشروی باشد، توان مورد نیاز برای حرکت تسمه های بالابر از چرخهای حامل ماشین گرفته شدو نیز چرخی جهتتنظیم وکنترل ارتفاع چنگ زنی تسمه های بالابر و عمق کاری خیشنوک منظور گردید و تدابیری جهت کاهش دادن احتمال صدمه دیدگیهای محصول در واحد سرزن و هنگام سقوط به زمین در نظر گرفته شد .توان کل ماشین ۱۳اسب بخار تخمین زده شدودر نهایت تراکتور گروهI) جهت اتصال ماشین به آن مناسب تشخیص داده شد.