سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاشار صبوری گرمی – کارشناس ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی شیراز
جواد رباطی – مربی مجتمع آموزش عالی مراغه

چکیده:

یکی از روشهای افزایش عملکرد محصولات با حفظ مزایای سیستمهای خاکورزی حفاظتی استفادهاز کارنده های دقیق است که نمونه ای از آنها کارنده های پانچی است ۵،۶ ، ۱۲ و ۱۵ دراین پژوهش یک دستگاه دقییق کار پانچی برای کاشت ذرت طراحی و ساخته شد این کارنده در مزرعه برای کاشت در سه قطعه زمین با خاک ورزی های متفاوت زمین خاک ورزی شده زمین خاکورزی نشده و بدون پوشش و همچنین زمین خاکورزی نشده با پوششی از بقایا گندم سال قبل و در سه سطح سرعت ۱/۵، ۳ و ۴/۵ کیلومتر در ساعت بهکارگرفته شد. صفات مورد بررسی دراین پژوهش عبارتند از: شاخص عمق حفره، شعاع سطح مقطع حفره و کیفیت پوشش بذر. تجزیه واریانس انجام یافته در مورد تاثیر تیمارها برروی شاخص تک کاشت نشان داد که بین تیمارها با احتمال ۹۹% اختلاف معنی دار وجود دارد. با توجه به نتایج کاشت درزمینهای شخم نخورده در سرعت ۴/۵ کیلومتر در ساعت کمترین میزان شاخص تک کاشت را نشان داد که با سایر تیمارها در سطح یک درصد اختلاف معنی داری داشت.