سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عاطفی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سید حسین کارپرورفرد – استادیار بخش مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرا
حسین رحمانیان کوشککی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

یکی از مهمترین تنظیمها برای ماشینهای کشاورزی، بخصوص ادوات خاکورز، برقراری حالت تراز در حین کار است. در تحقیق حاضر با استفاده از مدارهای الکترونیکی و هیدرولیکی الحاقی، سامانه هوشمندی طراحی، ساخت و ارزیابی شد که به وسیله آن بتوان تراز طولی و عرضی گاوآهن برگرداندار سوارشونده را بصورت خودکار در ابتدای مسیر شخم و در حین عملیات شخم همزمان با ثبت و درج عمق شخم را انجام داد. در این تحقیق از طرح کرتهای نواری خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی (۳×۲×۳) و در سه تکرار استفاده شد. تراز گاوآهن در سه سطح (طولی، عرضی و مرسوم)، عمق اولیه شخم در دو سطح (۱۵ و ۲۰ سانتی متر) و سرعت پیشروی در سه سطح (۳ و ۵ و ۸ کیلومتر بر ساعت) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمون تجزیه واریانس عمقهای اندازه گیری شده نشان داد که اثرات متقابل سه متغیر تراز گاوآهن، عمق اولیه شخم و سرعت پیشروی در سطح ۱ درصد، معنی دار شده است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین عمق های اندازه گیری شده سه متغیر فوق الذکر (۵%LSD)، لزوم بکارگیری دو سامانه کنترل تراز طولی و عرضی گاوآهن را نشان میدهد. در یک نگاه کلی لزوم افزایش سرعت عکس العمل )به معنای کاهش زمان عکس العمل( سامانه در سرعتهای بالاتر نیز مشهود میباشد. بعبارت دیگر افزایش سرعت عکس العمل بایستی تابعی از سرعت پیشروی باشد.