سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین زینلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالعلی فرزاد – دانشیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین آق خانی – عضو هیئت علمی بخش مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای بررسی نحوه ی عملکرد ماشینهای کشاورزی و صنعتی به منظور بهینه سازی انها، اندازه گیری گشتاور در قطعات دوار ماشین هایی مذکور انجام می شود. با تعیین این پارامتر، می توان به آنالیز بارهای وراد شده به قطعات متحرک پرداخت . به منظور ساخت سامانه ای با هدف مذکور ابتدا استرین گیج های مناسبی انتخاب گردیدند و در روی شافتی در بهترین موقعیت مکانی قرار گرفتند. با بررسی منحنی های تنش- کرنش فلزات ، کاراترین فلز برای دستیابی به بیشترین دقت انتخاب گردید. روش کلر به این ترتیب بود که امواج خروجی از استرین گیج ها توسط یک آمپلی فیر تقویت یم شدند، ضمن اینکه سیگنال های مزاحمی که د رمرحله کالیبراسیون سامانه تشخیص داده شده بودند، حذف می گردیدند. در نهایت توسط میکروکنترلری که د رانتهای سامانه نصب گردیده بود، مقدار دقیق گشتاور با استفاده از روابط اساسی الکترونیکی محاسبه می گردید. دامنه تعیین گشتاور، در محدوده ۰ تا ۸۰۰ نیوتن متر انتخاب گردید. برای کالیبره کردن دستگاه که د رمهر ماه ۹۰ د رمرکز تحقیقات بخش ماشینها کشاورزی دانشگاه فردوسی صورت گرفت، از یک رابطه رگرسیونی با سه تکرار استفاده شد، که ضریب تبیین این منحنی به مقدار ۰/۹۹ به دست آمد. این سامانه برای ارزیابی ماشین های کشاورزی و نیز در واحد هایصنعتی کاربرد خواهد داشت.