سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمیله شجاعی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ص
امین اله معصومی – استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه صنعتی اصفهان
علی محمد شیرزادی فر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاوزری دانشگاه ش

چکیده:

با توجه به ارزش غذای بالای بر یونجه، اهش تلفات آن در فرایندهای مختلف تولید از جمله برداشت تا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. افت محصول ناشی از ریزش برگها در مرحله بسته بندی محصول ۱۵-۷ درصد گزارش شده است( در تحقیق حاضر دستگاهی جهت جمع آوری برگ هاس ریزش یافته طراحی، ساخته و ارزیابی شده است [۱] . مناسب ترین روش جهت جمع آوری بقایای ریزش یافته در سطح مزرعه استفاده از یک سیستم مکشی می باشد، برای جداسازی بقایای ریزش یافته برگ و ساقه گیاه یونجه از گرد و خاک و حتی بقایای پوسیده گیاهی که ناخواسته مکش می گردند، از یک سیلکون استفاده شد. جهت انجام مراحل طراحی و انتخاب ابعاد دستگاه و سیلکون برخی از خواص فیریکی و آئرودینام یکی برگ یونجه (پوسیده شده) اندازه گیری شد. قسمت های ساخته شده شامل قاب، اتصال سه نقطه، سیلکون و مجاری جریان هوا بود. مکنده ضمیمه شده به این دستگاه با ایجاد جریان مکشی مواد ریزش یافته را از سطح زمین برداشت می کرد. توان مورد نیاز این دستگاه از محور تواندهی تراکتور مسی فرگوسن ۲۸۵ تامین گردید. دستگاه مذکور در دو مرحله ایستگاهی و مزرعه ای ارزیابی شد. ارزیابی ایستگاهی به منظور بررسی صحت عملکرد واحدهای مختلف دستگاه انجام گرفت. ارزیابی مزرعه ای در شرایط کاملا مزرعه در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار با سه تیمار ( سرعت های یشروی ۲ و ۴ و ۶ کیلومتر در ساعت) انجام شد. خواص اندازه گیری شده عبارت بودند از : درصد برگ های جمع آوری شده و درصد خاک های جدا نشده از برگ ها که به ترتیب بیان کننده کیفیت مکش و جدایش دستگاه بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس عوامل آزمایشی نشان داد که تاثیر سرعت بر صفات اندازه گیری شده در آزمایش در سطح احتمال ۰/۰۰۱ معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد ه بالاترین عملکرد دستگاه از نظر برداشت برگ های ریزش یافته (حدود ۸۰ درصئ معادل ۴۴۰ کیلوگرم د رهکتار) د رکمترین مقدار سرعت پیشروی بود. د رنهایت برای تعیین مناسب ترین سرعت پیشروی دستگاه در مزرعه ضریبی به نام k تعریف شد که نسبت درصد برگ های جمع آوری شده به درصد خاک جدا نشده در هر سرعت پیشروی بود. مقدار بیشتر این ضریب برای سرعت پیشروی ۴ کیلو متر در ساعت نشان دهنده مناسب بودن این سرعت برای پیشروی دستگاه در مزرعه بود.