سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اکبر صناعی – استادیارگروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلی
میثم ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسل
جعفر مساح – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه با پیشرفتهای جهانی ناشی از توسعه فن آوری های کشاورزی دقیق، مدیریت دقیق و هوشمند رفع کمبود کودنیتروژنه در خاک برای افزایش عملکرد کیفی هرمحصول کشاورزی و کاهش آلودگی منابع آب ومحیط زیست، ضروری است. بدین منظور، آزمایشاتی توسط یک حسگر طیف نوری که به یک میکرو کنترلرAVR برای ثبت داده ها و محدود کردن داده ها به بازه ۶۲۰nm تا۷۰۰متصل شده بود انجام شد. همچنین، کلروفیل متر ۵۰۲ Spad بعنوان معیار استانداردی برای اندازه گیری و مقایسه میزان کلروفیل موجود در برگهای انگور موردبهره برداری قرارگرفت. در آزمونهای اولیه ضریب همبستگی بین محتوای کلروفیل موجود در برگ و حسگر ساخته شده r2=0.84 بدست آمد. ضرایب همبستگی به ترتیب برای فاصله کمتر از ۳ سانتیمترr2=0.84 و برای بیشتر از ۸ سانتیمتر(r2=0.13 محاسبه گردید. آزمونها نشاندادند که تنش آبی ناشی از تغییرات رطوبتی گیاه نیز تاثیر مستقیمی بر روی میزان طیف های بازگشتی از سطح برگ دارد