سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نورووز مراداصغرلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز(مکاتبه کننده
رضا علیمردانی – استاددانشگاه تهران
سعید مینایی – استاددانشگاه تربیت مدرس
علیمحمد برقعی – استاد گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

یک سامانه کنترل درصد لغزش طراحی و بر روی تراکتور مسی فرگوسن مدل ۳۹۹ نصب و تاثیر آن بر روی درصد لغزش ارزیابی گردید. در این سامانه یک حسگر چرخش سنج برای اندازه گیری سرعت واقعی تراکتور و یکحسگر مغناطیسی برای اندازه گیری سرعت تئوری بکار برده شد. سیگنال های خروجی از حسگرها به پردازشگر مرکزی ارسال شدند و پردازشگر پس از محاسبه درصد لغزش و مقایسه آن با مقدار تنظیمی، فرمان لازم را به موتورپله ای جهت تغییر عمق کار وسیله به منطور ثابت نگه داشتن درصد لغزش صادر کرد. نتایج واسنجی حسگرها نشان داد که خطای سامانه اندازه گیری درصد لغزش در شرایط مزرعه ای تقریبا ۲ درصدبود. آزمون های مزرعه ای برای سامانه های کنترل الکترونیکی درصد لغزش و کنترل مکانیکی کشش در چهار سرعت پیشروی و سه مقدار تنظیمی کشش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در خاک شنی لومی اجرا گردید.، نتایج نشان داد که مقادیر در سامانه الکترونیکی به میزان ۴۳،۳۵ و ۴۹ درصد به ترتیب در مقادیر تنظیمی کشش ۱ ۲ و ۳ کاهش یافت. کاهش درصد لغزش باعث کاهش سوخت مصرفی سامانه الکترونیکی در مقادیر تنظیمی کشش مشابه شد. کاهش درصد لغزش در سامانه الکترونیکی باعث کاهش سوخت مصرفی گردید. بین میانگین سوختمصرفی دو سامانه در تمامی سرعت های مشابه اختلاف معنی دار وجود داشت، طوری که سوخت مصرفی در سامانه الکترونیکی نسبت به سامانه مکانیکی کمتر بود