سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کریمی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فریده گلبابایی – استاد گروه بهداشت حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسعود نقاب – استادیار گروه بهداشت حرفه ای،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
محمدرضا مهرنیا – دانشیار گروه مهندسی شیمی،تهران

چکیده:

دراین مطالعه به منظور کنترل بخارات بنزن موجود درهوا یک بیوراکتور همزندار درمقیاس ازمایشگاهی طراحی گردید ودرمرحله بعد بیوراکتور با نسبت ۱به ۳ ازکنسرسیوم میکروبی و محلول مغذی به منظور حذف بخارات بنزن راه اندازی شد عملکرد بیوراکتور درحذف بخارات بنزن با افزودن ۱۰درصد روغن سیلیکون بهعنوان فاز الی درمحدوده غلظتی ۷۹۸mg/m3تا۶۴۵۳mg/m3 به مدت ۵۷۶ ساعت مورد پایش و بررسی قرارگرفت نتایج حاصل ازتجزیه بیولوژیکی بنزن دراین مدت نشان داد که راندمان حذف بنزن تا محدوده غلظت ۳۱۹۰mg/m3 مقدار ۱۰۰درصد می باشد همچنین افزودن ۱۰درصد روغن سیلیکون موجب بهبود ظرفیت حذف بنزن به میزان ۳۷/۳ % نسبت به بستر بدون فاز آلی گردید نتایج حاصل از آزمایشات میکروب شناسی نشان دادن که درحضور بنزن چهارگونه ، Pseudomonas fluorescen ، chryseobacterium وPseudomonas putida وRalstonia pickettii یافت شده است بطور کلی این تحقیق نشان داد که استفاده از بیوراکتور های دوفازی همزندار درزمینه کنترل بخارات بنزن ازجریان هوای آلوده موفقیت آمیز می باشد.