مقاله طراحی پرسش نامه فارسی جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب های دندانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: طراحی پرسش نامه فارسی جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب های دندانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهی
مقاله دندان
مقاله پرسش نامه
مقاله مربی بهداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرهادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: معظمی فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی پور بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: گل کاری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رکن اساسی برای سنجش آگاهی افراد، استفاده از پرسش نامه استاندارد است. با توجه به نبود پرسش نامه استاندارد شده فارسی برای سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب های دندانی، هدف از مطالعه حاضر طراحی پرسش نامه ای با روایی و پایایی قابل قبول بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی جهت طراحی پرسش نامه استاندارد، سوالاتی که در زمینه سطح آگاهی افراد در مورد اقدامات لازم در مواجهه با آسیب های دندانی در مقالات مرتبط به زبان انگلیسی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت و 42 سوال استخراج گردید. سوالات انگلیسی به روش لینگوستیک به فارسی ترجمه گردید و روایی آن ها با توجه به مخاطبان و با استفاده از متخصصین اپیدمیولوژی، زبان فارسی، دندان پزشکی کودکان و درمان ریشه ارزیابی شد و در قالب یک پرسش نامه درآمد. جهت بررسی پایایی داخلی پرسش نامه از 30 مربی بهداشت مدارس ابتدایی شهر شیراز که به صورت در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد تا به سوالات پاسخ دهند. پایایی پرسش نامه در نرم افزار SPSS نسخه ۱۸ با استفاده از آزمون های ارتباط بین آیتمی، آلفای کرونباخ، (ICC (Intraclass Correlation Coefficient و آلفا در صورت حذف هر آیتم، بررسی شد. تغییرات لازم بر اساس این آزمون ها در پرسش نامه اعمال و مرحله بررسی پایایی تا حصول نتایج مطلوب تکرار گردید.
یافته ها: مرحله بررسی پایایی دو بار انجام گردید و پرسش نامه ای با 19 سوال 4 گزینه ای به دست آمد. آلفای کرونباخ نهایی معادل ۰٫۸۸۷ و ICC معادل ۰٫۷۱۶ به دست آمد. هم چنین با حذف هیچ کدام از سوالات، آلفا تغییر معنی دار نداشت.
نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، می توان اذعان داشت که جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون آسیب های دندانی پرسش نامه ای استاندارد مشتمل بر 19 سوال 4 گزینه ای با روایی و پایایی قابل قبول به زبان فارسی، موجود است که می تواند در مطالعات مشابه در مناطق دیگر کشور که زبان رسمی فارسی است مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرد.