مقاله طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت کار ایران از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: طراحی پرسشنامه شکست های شناختی شغلی: تعیین روایی و قابلیت اعتماد ابزار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکست شناختی
مقاله حادثه
مقاله روایی محتوا
مقاله پرسش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رنگی ن.
جناب آقای / سرکار خانم: الهیاری ت.
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی ی.
جناب آقای / سرکار خانم: زائری ف.
جناب آقای / سرکار خانم: صارمی م.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بررسی حوادث نشان می دهد که وقوع بیش از ۹۰ درصد حوادث صنعتی به خطاهای انسانی مربوط است. خطاهای انسانی نیز از شکست های شناختی ناشی می شوند. خطاهای شناختی، خطاهایی با پایه شناختی هستند که در طی انجام وظیفه ای که فرد معمولا آن را بدون خطا انجام داده است رخ می دهند. این اشتباهات شامل مشکل در حافظه، توجه و عمل می باشد. بنابراین، هدف از این مطالعه، طراحی ابزاری جهت تخمین شکست های شناختی شغلی تعیین شد.
روش بررسی: این مطالعه، یک بررسی توصیفی تحلیلی است. در این مطالعه برای بررسی روایی، سازگاری درونی و تکرارپذیری پرسشنامه شکست های شناختی، به ترتیب از روشهای روایی محتوایی، ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Excel 2007 و نرم افزار SPSS 15 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که پنج سوال از ۳۵ سوال مربوط به پرسشنامه شکست های شناختی شغلی از نظر روایی محتوایی پایین بوده و باید رد شوند. و شاخص روایی محتوایی پرشسنامه نهایی مقدار ۰٫۷ محاسبه شد که قابل قبول است. نتایج نشان داد که پرسشنامه نهایی پایا ((a=0.96 و تکرارپذیر می باشد (ICC=0.996 و p<0.001).
نتیجه گیری: برای سنجش شکست های شناختی شغلی می بایست از یک ابزار قابل اعتماد استفاده نمود. با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، پرسشنامه فراهم آمده برای استفاده در محیط های کاری پایایی مطلوب و روایی نسبتا مناسبی دارد.