مقاله طراحی و روان سنجی «پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: طراحی و روان سنجی «پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی»
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو ایمنی
مقاله روان سنجی
مقاله روایی
مقاله پایایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سرسنگی ولی
جناب آقای / سرکار خانم: زائری فرید
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: علل وقوع ۸۵ درصد حوادث صنعتی، اعمال ناایمن گزارش شده است. علل ۸۵ تا ۹۸ درصد حوادثی که بر اثر اعمال ناایمن صورت می گیرد، نگرش، فرهنگ و رفتار است. «جو ایمنی» ساختاری چند بعدی است که نگرش افراد نسبت به ایمنی و اولویت صحیحی که به ایمنی در محیط کار داده می شود را بیان می کند. برای ارزیابی جو ایمنی نیاز به ابزاری روا و پایا است. هدف از انجام این مطالعه، طراحی و روان سنجی «پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی» در صنایع ایران بود.
روش بررسی: با استفاده از متون ایمنی و سایر پرسشنامه های جو ایمنی، ۹۶ سوال تهیه شد. روایی صوری، شاخص و نسبت روایی محتوا، روایی سازه، پایایی همسانی درونی و پایایی آزمون – باز آزمون آن در یک نمونه ۵۵۰ نفره مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی شاخص روایی محتوا، پرسشنامه ای ۴۳ سوالی به دست آمد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عامل های اصلی استخراج شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی پیرسون در آزمون مجدد که به فاصله ۲۰ روز گرفته شد استفاده گردید.
یافته ها: روایی صوری و نسبت روایی محتوا (%۷۸٫۵۰)، شاخص روایی محتوا (۰٫۷۵) برای بررسی جو ایمنی قابل قبول محاسبه شد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی یازده عامل استخراج شد که در مجموع ۵۸٫۸۵ درصد از واریانس کل را تحت پوشش قرار می داد. ضریب آلفای کرونباخ برای اکثر عامل ها بیش از ۰٫۷ محاسبه شد ضریب همبستگی اسپیرمن همبستگی معنی داری بین نتایج آزمون و باز آزمون نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: «پرسشنامه ارزیابی جو ایمنی» که از ۴۳ گویه و یازده عامل تهیه شده دارای روایی و پایایی مناسب است و می تواند برای ارزیابی جو ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.