مقاله طراحی و روان سنجی ابزار سنجش خودکارآمدی درک شده بیماران میان سال (۶۰-۳۰ ساله) مبتلا به دیابت نوع ۲ برای مراقبت از خود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۶۷۹ تا ۶۹۰ منتشر شده است.
نام: طراحی و روان سنجی ابزار سنجش خودکارآمدی درک شده بیماران میان سال (۶۰-۳۰ ساله) مبتلا به دیابت نوع ۲ برای مراقبت از خود
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت نوع ۲
مقاله مراقبت از خود
مقاله خودکارآمدی درک شده
مقاله میان سال
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری مقام شهره
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیابت، بیماری مزمن و ناتوان کننده ای همانند سایر بیماری های مزمن بوده، و مراقبت مناسب از خود، موجب ارتقای سطح زندگی افراد مبتلا به دیابت، جلوگیری از شدت یافتن بیماری و کاهش عوارض ناشی از این بیماری خواهد شد. درک بیمار از کارآمد بودن خویش در انجام خودمراقبتی، یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت او در اجرای این امر است.
مطالعه کیفی – کمی حاضر با هدف طراحی روان سنجی خودکارآمدی درک شده بیماران ۳۰ تا ۶۰ سال مبتلا به دیابت نوع ۲ در سال های ۹۰-۸۸ در شهر تهران به اجرا درآمد. بخش کیفی مطالعه جهت طراحی گویه های پرسشنامه انجام گردید و ماحصل آن یک پرسشنامه ۲۱ گویه ای بود. تعداد گویه ها پس از بررسی روایی صوری و محتوایی به ۱۸ مورد تقلیل یافته و در تحلیل عاملی اکتشافی با حذف یک گویه از حیطه تغذیه، درصد واریانس بیان شده معادل ۶۷٫۴ بود. تحلیل عاملی تاییدی، برازش مناسب داده ها را نشان داد. در بررسی پایایی، ضریب آلفای کرونباخ (۰٫۸۵=a)، بر همسانی درونی مناسب ابزار دلالت داشته و بازآزمایی ابزار با فاصله ۲ هفته، ثبات قابل قبول ابزار را نشان داد (ICC=0.81). پرسشنامه نهایی با ۱۷ گویه در ۵ حیطه (تغذیه، فعالیت بدنی، خودپایشی قندخون، مراقبت از پا و استعمال دخانیات) شکل گرفت. تحلیل داده های مطالعه نشان داد که ابزار طراحی شده، وسیله ای عینی و ساده برای ارزیابی خودکارآمدی درک شده بیماران میانسال مبتلا به دیابت نوع ۲ برای مراقبت از خود است.