مقاله طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۱۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: طراحی و تهیه کیت الایزا اویدیتی و مقایسه آن با روش الایزا در تشخیص توکسوپلاسما گوندی بر روی نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکسوپلاسما گوندی
مقاله الایزا
مقاله الایزا اویدیتی
مقاله مایع آمنیوتیک
مقاله آنتی بادی IgG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعت بهادری احسان
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جاوید
جناب آقای / سرکار خانم: مرصوصی وجیهه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی پور سیده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: یکی از راه های انتقال بیماری توکسوپلاسموزیس مادرزادی از طریق جفت به جنین می باشد که تشخیص این بیماری را در این مرحله بسیار حائز اهمیت می نماید. توکسوپلاسموزیس مادرزادی چنانچه در سه ماهه اول بارداری رخ دهد به سقط جنین و اختلالات اعصاب مرکزی و چشمی منجر می شود. لذا روش های تشخیصی دقیق در بررسی زنان مبتلا به عفونت توکسوپلاسموزیس حائز اهمیت می باشد که شامل روش های سرولوژی مانند الایزا والایزا اویدیتی هستند.
مواد و روش ها: در این مورد از طراحی یک روش دستی الایزا اویدیتی و بررسی و مقایسه نتایج آن با روش تجاری الایزا اویدیتی رایج در آزمایشگاه های مختلف استفاده گردیده است. نمونه های سرمی و مایع آمنیوتیک از ۴۸ مادر بارداری که سابقه سقط جنین داشته اند در بیمارستان شریعتی تهران جمع آوری گردید. برای مقایسه، یک روش الایزای اویدیتی به طریق دستی نیز در دانشگاه تربیت مدرس طراحی گردید. بررسی های آماری با نرم افزار Spss نسخه ۱۹ صورت گرفت.
یافته ها: نتایج روش الایزا نشان داد که در بیشتر مادران مورد مطالعه، عفونت توکسوپلاسموزیس اخیرا رخ داده است.
نتیجه گیری: تفسیر این مقایسه حاکی از آن است که در تشخیص انگل توکسوپلاسما گوندی روش الایزا تنها آنتی بادی IgM را به خوبی اندازه گیری می کند اما در روش الایزا اویدیتی هردو آنتی بادی IgM وIgG  به درستی قابل اندازه گیری است، همچنین روش الایزا اویدیتی زمان ابتلای مادر به انگل توکسوپلاسما گوندی را تعیین می کند.