مقاله طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات فرهنگ – ارتباطات از صفحه ۲۱۷ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان نوآور
مقاله الگوی باز
مقاله صنعت چاپ و نشر
مقاله مدل معادله های ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهیزگار محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: درینی ولی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر، طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور در ایران با تکیه بر الگوی باز در صنعت چاپ و نشر کشور است. بر این مبنا از هفت هدف و فرضیه فرعی برای سنجش استفاده شد. نوشتار حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحقیقی و توصیفی – پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری نیز تمامی صاحبان یا مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه صنعت چاپ و نشر کشور هستند. نمونه آماری این بررسی شامل ۳۸۱ مدیرعامل شرکت های صنعت چاپ و نشر کشور و متخصصان دانشگاهی است که مدیر مسوول یا سردبیران مجله های علمی – پژوهشی می باشند. اصلی ترین روش تجزیه و تحلیل داده ها، ماتریس کواریانس با رویکرد تحلیل مسیر است. نتیجه آزمون  Tنشان داد میزان به کارگیری هر یک از هفت متغیر در صنعت چاپ و نشر کشور مناسب می باشد. نتیجه آزمون مدل معادله های ساختاری نیز اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از هفت متغیر را مورد تایید قرار داد و مشخص کرد از میان سایر متغیرها، میزان تاثیر متغیر شایستگی های محوری منابع انسانی بیشترین اثرگذاری را داشته است.