مقاله طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۷۴ تا ۱۹۴ منتشر شده است.
نام: طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار سیاسی
مقاله مدیریت رفتار سیاسی
مقاله عوامل فردی
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل مدیریتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیک زاد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: علوی متین یعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: سیدیان سیدحامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان به منظور طراحی و تبیین الگوی مدیریت رفتار سیاسی کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.برای این منظور رفتار سیاسی بر اساس نظریه ای. جی. دوبرین تعریف و عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با مطالعه کتب، مقالات، تحقیقات پیشین و کسب نظر از کارشناسان امر در ۵۵ عامل به صورت اولیه شناسایی گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان دانشکده های فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی می باشد که تعداد آن ها۱۵۰ نفر است. با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری، از روش سرشماری استفاده گردیده و کل جامعه آماری به تعداد ۱۵۰نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه، پرسشنامه رفتار سیاسی ای. جی. دوبرین (۱۹۷۸) و پرسشنامه عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی است که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای سنجش میزان مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از آزمون نسبت و برای پاسخگویی به سوالات مربوط به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت رفتار سیاسی کارکنان از تکنیک تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار spss13 و برای تائید الگوی پیشنهادی از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار lisrel 8.7 استفاده شد.