مقاله طراحی و بهینه سازی واکنش زنجیر های پلیمراز چندگانه جهت تکثیر ژن های آنتی بادی انسانی علیه توکسوئید کزاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: طراحی و بهینه سازی واکنش زنجیر های پلیمراز چندگانه جهت تکثیر ژن های آنتی بادی انسانی علیه توکسوئید کزاز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی بادی نوترکیب
مقاله توکسوئید کزاز
مقاله واکنش زنجیر های پلیمراز چندگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بزاز معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی نژاد حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده رامین
جناب آقای / سرکار خانم: خاتمی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهرآبادی جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آنتی بادی ها در بسیاری از حوزه های تشخیص و درمان مورد استفاده قرار می گیرند. آنتی بادی های کاملا انسانی به دلیل عدم برانگیختن پاسخ ایمنی در بدن بسیار مورد توجه قرار دارند. این مطالعه با هدف طراحی و بهینه سازی واکنش زنجیر های پلیمراز چندگانه جهت تکثیر ژن های آنتی بادی انسانی علیه توکسوئید کزاز انجام شد.
روش بررسی: پس از خونگیری از انسان ایمن شده با توکسوئید کزاز و جداسازی لمفوسیت ها،RNA استخراج و cDNA ساخته شد. طی دو واکنش PCR چندگانه و با استفاده از ۱۴ جفت پرایمر، همه تنوع ژن های ناحیه متغیر زنجیره های سبک (کاپا) و سنگین آنتی بادی تکثیر شد. واکنش PCR جهت اتصال قطعات VH و VL به صورتScFv و واکنش Semi Nested PCR جهت افزودن جایگاه برش آنزیم محدودالاثر به دو انتهای قطعه انجام شد.
یافته ها: در انجام دو واکنشMultiplex PCR ، دو قطعه VH و VL به ترتیب به اندازه های ۴۱۰bp و ۶۸۰ تکثیر شد. با واکنش Overlap Extension PCR، دو قطعهVH و VL به صورت ScFv به هم متصل و قطعه ۱۰۷۰bp به دست آمد. در نتیجه انجام واکنش Semi Nested PCR، جایگاه برش به دو انتهایScFv اضافه شد.
نتیجه گیری: با انتخاب مجموعه پرایمر مناسب و بهینه سازی عوامل موثر در Multiplex PCR، می توان با دو واکنشMultiplex PCR جداگانه به جای چند واکنش Uniplex، همه تنوع های ژن های آنتی بادی به دست آمده از میان cDNA تام لمفوسیت انسانی را تکثیر و جداسازی نمود، لذا می توان تنها با استفاده از دو واکنش Multiplex PCR، تمامی تنوع های ژنتیکی آنتی بادی انسانی را به صورت قطعات VH و VL از خون فرد ایمن شده با توکسوئید کزاز تکثیر کرد.