مقاله طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه بررسی نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم اسفند ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه بررسی نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرسشنامه
مقاله نگرش
مقاله ماستکتومی
مقاله بازسازی پستان
مقاله مطالعات اعتبارسنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: همایی شاندیز فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نجف نجفی مونا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مهتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان در سراسر جهان می باشد. ماستکتومی یکی از درمان های اولیه کانسر پستان محسوب شده که سبب نقص فیزیکی می شود. جهت کاهش عوارض روحی -روانی ناشی از ماستکتومی، بازسازی پستان افزایش چشمگیری یافته است. هدف از انجام این مطالعه تدوین پرسشنامه ای روا و پایا در زمینه نگرش بیماران ماستکتومی شده به بازسازی پستان می باشد.
وش کار: این مطالعه بصورت مقطعی در سال ۱۳۹۲ بر روی ۱۱۰ بیمار ماستکتومی شده مراجعه کننده به مراکز دولتی و خصوصی شهر مشهد که بیشتر این بیماران، جهت پیگیری بیماریشان مراجعه می کردند انجام گرفت تا با توجه به نظرات ایشان این پرسشنامه تهیه گردد. پرسشنامه در سه مرحله ایجاد گویه ها، تقلیل گویه ها، روایی و پایایی تهیه و تدوین شد. روایی ظاهری، محتوا و روایی ساختار از نوع تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و روش دو نیمه کردن استفاده شد. تحلیل عاملی و بررسی پایایی با نرم افزار SPSS (نسخه ۱۱٫۵) انجام گرفت.
یافته ها: روایی ظاهری مورد تایید قرار گرفت و روایی محتوا به روش لاشه بیشتر از ۰٫۹۹ بدست آمد. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی ۴ عامل پنهان در پرسشنامه پیدا شد. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ۰٫۸ و به روش دو نیمه کردن ۰٫۷۹ بدست آمد.
نتیجه گیری: پرسشنامه تدوین شده، پرسشنامه ای روا و پایا می باشد که می توان از آن با هدف مشخص شدن عوامل مرتبط با بازسازی و عدم بازسازی در بیماران ماستکتومی شده استفاده نمود تا بتوان با ارائه راه حل مناسب، امکان بازسازی را در این بیماران فراهم نمود.