مقاله طراحی و ارزیابی پرسش نامه سنجش آگاهی و نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: طراحی و ارزیابی پرسش نامه سنجش آگاهی و نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت خانگی علیه زنان
مقاله همسرآزاری
مقاله آگاهی نسبت به خشونت خانگی علیه زنان
مقاله نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان
مقاله طراحی پرسش نامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاداصل مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادقی هما
جناب آقای / سرکار خانم: خادم الرضا نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: رسولیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی پرسش نامه سنجش میزان آگاهی و نگرش نسبت به خشونت خانگی علیه زنان بود.
روش: این پژوهش در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول مولفه های پرسش نامه با استفاده از نظرات صاحب نظران طراحی و روایی آن با اخذ نظرات ۱۰ نفر صاحب نظر تایید شد. سپس با اجرای آزمایشی آن بر روی ۳۰ نفر از زنان متاهل منطقه ۹ تهران، میزان پایایی با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ تعیین شد. در مرحله دوم با اجرای پرسش نامه نهایی بر روی ۶۱۵ زن متاهل ساکن مناطق ۲۲ گانه تهران ( ۱۵ نفر در هر خوشه در ۴۲ محله در ۲۲ منطقه تهران)، اطلاعات جمع آوری و سپس با استفاده از تحلیل عامل و محاسبه شاخص های آماری، مولفه های پرسش نامه شناسایی شد. یافته ها: میانگین سن (±خطای معیار) افراد مورد بررسی (±۰٫۹) ۴۲٫۶ سال و میانگین مدت زمان ازدواج آنها (±۰٫۸) ۲۲ سال بود. ۴۲٫۳% آنها دیپلم و %۲۲٫۴ بالاتر از دیپلم، شغل ۸۲٫۴% خانه دار و %۹۶٫۱ در ازدواج اول خود بودند. در حوزه آگاهی ۵ عامل مرتبط با خشونت به دست آمد و میانگین نمرات به دست آمده در زنان مورد مطالعه معادل ۵۱% آگاهی صحیح بود. بیشترین آگاهی صحیح مربوط به پیامدها و قابل پیشگیری بودن و کمترین میزان آگاهی صحیح در درجه اول مربوط به اپیدمیولوژی و عوامل مرتبط، سپس اثرات بر فرزندان به خصوص فرزند دختر بود. میزان پایایی پرسش نامه در قسمت آگاهی ۰٫۷۶۹، و در قسمت نگرش ۰٫۶۴ بود. نتیجه گیری: ابزار طراحی شده قابلیت استفاده با روایی و پایایی مناسب در زنان ایرانی دارد. حوزه های مختلف آگاهی به خصوص اثرات خشونت بر فرزند دختر نیاز به توجه برای انجام مداخلات مناسب دارد.