مقاله طراحی و ارزیابی نرم افزار الکترونیک فرآیند پرستاری: گامی جهت ارتقای یادگیری و مراقبت پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۱۲ تا ۳۲۲ منتشر شده است.
نام: طراحی و ارزیابی نرم افزار الکترونیک فرآیند پرستاری: گامی جهت ارتقای یادگیری و مراقبت پرستاری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحی
مقاله فرآیند پرستاری
مقاله سامانه ی رایانه ای
مقاله نرم افزار الکترونیک
مقاله مراقبت پرستاری
مقاله آموزش دانشجو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجب پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: توسعه فن آوری الکترونیک همانند بسیاری از حوزه ها، نظام سلامت را نیز در برگرفته است. استفاده از نرم افزار الکترونیک فرآیند پرستاری، موجب تسهیل اجرای خدمات می شود. نرم افزارهای خارجی ارائه شده از نظر زبان، شرایط بالینی و عوامل فرهنگی و اجتماعی مناسب استفاده درداخل کشور نیستند، لذا این پژوهش با هدف طراحی و ارزیابی نرم افزار الکترونیک بومی فرآیند پرستاری اجرا شد.
روش ها: این مطالعه در دو بخش طراحی نرم افزار و ارزیابی آن انجام شد. بخش اول در ۴ مرحله«تدوین مراحل فرآیند پرستاری متناسب با نرم افزار»، «طراحی الگوریتم»، «اجرای آزمایشی» و «اصلاح نهایی» اجرا شد. بخش دوم که مطالعه راهنما بود با مشارکت ۲۰ دانشجو و پرستار در بخش ICU داخلی بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام گرفت. این افراد فرآیند پرستاری را با نرم افزار طراحی شده فوق برای سه مددجو انجام داده و نظرات آنها توسط پرسشنامه ارزشیابی نرم افزار محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی آن، جمع آوری شد. تحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و آزمون من ویتنی انجام شد.
نتایج: بخش اول مطالعه طراحی نرم افزار بود؛ منو های نرم افزار شامل منوی اطلاعات مرجع، ثبت اطلاعات زمینه ای بیمار، ثبت فرآیند پرستاری، تنظیمات، هشدار و راهنما بود. در بخش دوم، نتایج مطالعه راهنما نشان داد در مجموع ۸۱٫۳% واحدهای پژوهش نرم افزار را خوب یا خیلی خوب ارزیابی کردند. مهم ترین مزایای نرم افزار از نظر
%۹۰ پرستاران، دقیق بودن اطلاعات الکترونیک در مقایسه با دست نوشته و کمک به سامان دهی مشکلات مددجو و از نظر ۱۰۰% دانشجویان سادگی، کمک به تقسیم کار، سنجش علایم هشدار و جلوگیری از خطا بود. میانگین نمره ارزشیابی نرم افزار توسط دانشجویان ۸۴٫۳±۵٫۸۳ از ۱۰۰ بود که به طور معناداری بیش تر از پرستاران ۷۳٫۲±۱٫۱۳(p=0.02) بود.
نتیجه گیری: طراحی نرم افزار بومی فرآیند پرستاری مطابق با شرایط نظام سلامت ما امکان پذیر و با رضایت پرستاران و دانشجویان همراه است و اجرای آن به افزایش دقت، کاهش خطا، تقسیم کار کمک می کند که این موارد از عوامل ارتقای مراقبت از مددجو است.