مقاله طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زیر ۶ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: طراحی و ارزشیابی مداخله آموزشی بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زیر ۶ سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله الگوی اعتقاد بهداشتی
مقاله عفونت ادراری
مقاله رفتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پرست میناسادات
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعی زاده داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دهداری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری محمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت مجاری ادراری Urinary Tract Infection (UTI) یکی از شایع ترین عفونت های باکتریال در کودکان می باشد که از نظر شیوع پس از عفونت های مجاری تنفسی قرار دارد. نظر به اهمیت آموزش به منظور ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت های ادراری، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر ارتقاء رفتارهای پیش گیری کننده از عفونت ادراری کودکان در مادران دارای کودک زیر ۶ سال انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال ۱۳۹۰ در ۶۰ نفر از مادران دارای کودک زیر ۶ سال که به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (۳۰ نفر) و شاهد (۳۰ نفر) قرار گرفتند انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود ساخته مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بود. پرسشنامه الگوی اعتقاد بهداشتی در ۲ زمان قبل و ۱ ماه بعد از آموزش، توسط مادران تکمیل گردید و بعد از انجام پیش آزمون، مداخله آموزشی در طی ۴ جلسه آموزشی به مدت ۴ هفته برای گروه آزمون انجام گرفت. در نهایت اطلاعات حاصل جمع آوری و توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل و زوجی، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون آماری تی مستقل نشان داد بین دو گروه از نظر میانگین نمرات شدت درک شده (p= 0.001)، منافع درک شده (p= 0.001)، خودکارآمدی (p= 0.028) و رفتار (p= 0.002) بعد از مداخله تفاوت معنی داری وجود داشته است.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش چنین استنباط می شود که مداخله حاضر تاثیر مثبتی روی رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در مادران داشته است و هم چنین مداخله در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی منجر به بهبود میانگین نمرات منافع درک شده، شدت درک شده و خودکارآمدی مادران گردید
.