مقاله طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی نقش فرهنگ در تدوین استانداردهای حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۲۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: طراحی و ارائه مدل مفهومی ارزیابی نقش فرهنگ در تدوین استانداردهای حسابداری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداری
مقاله فرهنگ
مقاله استانداردهای حسابداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیکومرام هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه یک الگوی شناخت، تعیین و ارزیابی نقش عوامل فرهنگ بر اساس مدل هافستد در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری می باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش از آن نظر که به صورت عملیاتی به شناخت و تعیین شاخص‌های فرهنگی در حسابداری می‌پردازد و آن‌ها را معرفی می‌نماید و از این جنبه که به توسعه دانش در این زمینه منجر شده است، می‌تواند از نوع پژوهش‌های توسعه ای-کاربردی باشد. جامعه آماری پژوهش متخصصین حوزه مشترک فرهنگ و حسابداری می باشد که بر این اساس از ۲۰ نفر خبره در سطح دنیا که آشنایی کامل با فرهنگ و فرایند تدوین استانداردهای حسابداری امریکا و بین المللی را دارند انتخاب شده اند. روش انجام پژوهش که برای ارزیابی اعتبار عوامل فرهنگی شناسایی و تعیین شده در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری بکار رفته است مبتنی بر سیستم استنتاج فازی و روش دلفی می باشد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری:یافته اصلی این تحقیق ارائه الگوی استاندارد ارزیابی عوامل فرهنگی در فرایند تدوین استاندارد حسابداری می باشد.