مقاله طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: طراحی و آزمون الگوی علی رابطه بین سبک های مقابله و عاطفه مثبت ومنفی با بخشش در دانشجویان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخشش
مقاله سبک های مقابله
مقاله عاطفه مثبت و عاطفه منفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شیخ شبانی سیداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه با هدف ارائه الگوی علی رابطه بین سبک های مقابله و عاطفه مثبت و منفی با بخشش در دانشجویان دانشگاه صورت گرفته است. در این مطالعه علی-همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران می باشند که به روش تصادفی مرحله-ای،۳۵۱ نفر (۲۰۸ دختر و ۱۴۳ پسر) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها در این پژوهش به سه مقیاس گرایش به بخشش هارتلند (HFS)، پرسشنامه سبک های مقابله(CSQ)  و مقیاس عاطفه مثبت و منفی (PANAS) پاسخ دادند. ارزیابی الگوهای پیشنهادی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس نرم افزار AMOS-16 انجام گرفت.تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری نشان دادند که الگوی پیشنهادی پیشایندها برازنده داده ها نمی باشد و به اصلاح نیاز دارد. در نتیجه، با حذف مسیرهای غیر معنی دار برازش الگوی نهایی پیشایندها با داده ها نیز با ۰٫۰۶ RMSEA تایید گردید.استفاده از آزمون تفاوت مجذور کای نیز روند بهبود الگوی نهایی را مورد تایید قرار داد. بر اساس نتایج مدل، راهبردهای مقابله از طریق عاطفه مثبت انطباقی اثر غیر مستقیم معنا داری بر بخشش داردواز میان راهبردهای مقابله غیر انطباقی، مقابله هیجانی بر بخشش اثر غیر مستقیم معنا داری از طریق عاطفه منفی داشت اما برای مقابله اجتنابی چنین رابطه غیر مستقیم معنا داری با بخشش از طریق عاطفه منفی گزارش نشد.