مقاله طراحی نظام پلیس جامعه محور با تاکید بر پیشگیری از جرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نظم و امنیت انتظامی از صفحه ۳۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: طراحی نظام پلیس جامعه محور با تاکید بر پیشگیری از جرم
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلیس
مقاله پلیس جامعه محور
مقاله پیشگیری از جرم
مقاله ویژگی های ساختاری
مقاله ویژگی های رویکردی
مقاله ویژگی های فردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قصری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق در پی تبیین نظام مناسب پلیس جامعه محور پیشگیری از جرم برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس پیشگیری) است، از این رو مطالعات اسنادی و تاریخی برای ارائه چارچوب نظری و مطالعات تطبیقی برای دستیابی به ویژگی های الگوی مطلوب، با تمرکز در تدوین و به دست آوردن نظر خبرگان انجام شده است. مساله تحقیق حاضر این است که؛ نظام مناسب پلیس جامعه محور پیشگیری کننده از جرم برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس پیشگیری) چیست؟ برای ارائه نظام مناسب با استفاده از تفکر سیستمی، ویژگی های نیروی انتظامی ج. ا. ا به عنوان ورودی سامانه و ویژگی های پلیس جامعه محور پیشگیری کننده از جرم، به عنوان خروجی سامانه در نظر گرفته شده و فرایند دگرگونی پلیس فعلی به پلیس جامعه محور، با در نظر داشتن تاثیر محیط های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر با توجه به اهداف آن از نظر نوع تحقیق، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن را فرماندهان و مدیران عالی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همکاران علمی پلیس پیشگیری تشکیل می دهند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام پیشنهادی؛ مولفه های ساختاری، رویکردی، فردی و آموزشی پلیس فعلی با تغییر نگرش به پلیس جامعه محور پیشگیری از جرم، ارتقاء می یابند. همچنین در نظام پیشنهادی، گستره محیط امنیتی در ارتباط دوسویه با محیط های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بوده و به ترتیب با درجه اهمیت ۰٫۳۰، ۰٫۲۷، ۰٫۲۳ و ۰٫۲۰ قرار دارند.