مقاله طراحی نرم افزار آموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی تاثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۲۴ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: طراحی نرم افزار آموزشی علوم پنجم ابتدایی مبتنی بر فراشناخت و بررسی تاثیر آن بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزار آموزشی
مقاله فراشناخت
مقاله انگیزش
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نیا لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نادی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تاثیر نرم افزار طراحی شده با رویکرد فراشناخت بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی و روش انجام آن، شبه تجربی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر کرمانشاه را که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ در مدارس این شهر مشغول بودند در بر می گیرد که شامل ۱۲۱۹۲ نفر است. ۱۰۵ نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه انگیزش تحصیلی (ISM) و آزمون پیشرفت تحصیلی است. یافته ها نشان داد که بین نمرات انگیزش تحصیلی دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه، تفاوت معناداری وجود دارد. یافته های پیرامون مولفه های فرعی انگیزش تحصیلی بیانگر این است که میان نمرات دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه در مولفه «گرایش به پیشرفت»، «اتکا به نفس»، «قدرت طلبی»، «هدف مداری»، «پاداش مادی» تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین میزان یادگیری دانش آموزان گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد. ولی بین میزان یادداری دانش آموزان دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد.