مقاله طراحی نانو بیوسنسور پلیمر قالب ملکولی مبتنی بر پتانسیومتری جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: طراحی نانو بیوسنسور پلیمر قالب ملکولی مبتنی بر پتانسیومتری جهت تشخیص اگزوتوکسین باکتری استافیلوکوکوس ارئوس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اگزوتوکسین استافیلوکوکوس ارئوس
مقاله سنسور پلیمرقالب ملکولی
مقاله نانوحسگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهری حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رضویلر ودود
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری آدرگانی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: باتوجه به رشد روزافزون جمعیت و صنعتی شدن سیرتکاملی حیات بشر، تشخیص سموم تولید شده در مواد غذائی با استفاده از روش های سنتی دشوار بوده چرا که از لحاظ زمانی، مدت بررسی کیفیت طولانی شده و مقرون به صرفه نبوده و حتی در بسیاری از موارد دقت روش های کاربردی همچون محیط کشت باکتریائی و غیره دارای خطای آزمایشگاهی می باشد، لذا با پیشرفت تکنولوژی نانو، طراحی سنسورهای انتخابی و هوشمند، تحولی بزرگ در صنعت کنترل کیفی مواد غذائی محسوب می شود که هم در زمانی کوتاه و هم با دقتی بسیار بالا می تواند تشخیص توکسین باکتری ها را انجام دهد.
مواد و روش ها: در این تحقیق از مونومرهای متااکریلیک اسید برای تهیه قالب ملکولی و تهیه پلیمر استفاده گردیده شدکه با پیوند کوالانسی بین مونومرهای متااکریلیک اسید (MAA) پلیمری سفید تشکیل شده، همچنین پیوند هیدرو ژ نی بین اسید آمینه اگزوتوکسین و متااکریلیک اسید بوجود می آید که عامل جذب انتخابی آن خواهد بود.
یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تا رقت ۱۰ مولار از رقت توکسین باکتری مذکور توسط سنسور پلیمر قالب ملکولی قابل تشخیص می باشد و رقت های رقیق تر قابل ردیابی نمی باشد، همچنین حساسیت سنسور تا ۶۰ روز مورد آزمون قرارگرفت که سنسور مبتنی بر پلیمر قالب ملکولی تا ۲۸ روز مورد تائید بوده و بعد از زمان مذکور رو به کاهش قرار گرفت.
نتیجه گیری: اگرچه حساسیت تکنیک پایئن بوده ولی دقت مراحل عالی بوده برنامه ریزی می شود تا جهت افزایش حساسیت تست روش دیگری طراحی گردد.