مقاله طراحی معیار رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت هپاتیت ب در کارکنان بهداشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۸ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: طراحی معیار رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت هپاتیت ب در کارکنان بهداشتی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویروس هپاتیت B
مقاله رفتار
مقاله کارکنان بهداشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: عفونت هپاتیت ب، شایع ترین خطر شغلی به خصوص در کارکنان بهداشتی است که احتیاط استاندارد را در تماس های شغلی رعایت نمی کنند. داشتن عوارض کشنده و نبود درمان اختصاصی برای این عفونت، توجه محققین بهداشتی را به سوی آموزش روش های پیشگیری جلب کرده است.
هدف: مطالعه به منظور طراحی ابزاری با روایی و پایایی متناسب و خصوصیات جامعه شناختی، جهت سنجش ۷ عامل مقیاس رفتاری کنترل عفونت هپاتیت ب انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی که در سال های ۹۲-۱۳۹۱ در شهر تهران انجام شد، ۱۳۵ نفر از کارکنان بهداشتی به صورت خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. پرسش نامه بر اساس تعریف توصیه شده گرین و کروتر طراحی شد. روایی آن با استفاده از روش های روایی صوری، محتوا و سازه و پایایی آن با روش های تعیین همسانی درونی و بازآزمایی به کمک تعیین ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد.
یافته ها: نسبت روایی محتوا بیش تر از ۰٫۸۰، شاخص روایی محتوا بالاتر از ۰٫۷۹ و پایایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ برابر ۰٫۸۲ بود. تحلیل عاملی اکتشافی به استخراج ۷ عامل از ابزار منجر شد؛ به طوری که ابزار مذکور قادر به پیش بینی %۷۶٫۵ از واریانس مشترک شدند. بر اساس تحلیل عامل تاییدی، مدل با تایید پایایی ۰٫۹۱ برازش داشت.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پرسش نامه حاصل از سنجش مطالعه می تواند برای مقاصد تحقیقاتی، آموزشی و عملی مناسب باشد.