مقاله طراحی مدل پویای چابکی کسب و کار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا بررسی موردی شرکت های خودروساز تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۴۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل پویای چابکی کسب و کار در سازمان های تولیدی با رویکرد سیستم های پویا بررسی موردی شرکت های خودروساز تجاری
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکی
مقاله محرک های محیطی
مقاله تواناسازهای چابکی
مقاله قابلیت های چابکی
مقاله نتایج چابکی
مقاله فرایندهای زنجیره تامین
مقاله سیستم های پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده قطری علی
جناب آقای / سرکار خانم: سیدحسینی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: البرزی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل پویایی چابکی کسب و کار در شرکت های تولیدی انجام شده است. در آغاز به مطالعه مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته شد. مجموعه اطلاعات گردآوری شده در این مرحله برای محققان این امکان را فراهم کرد تا مدل مفهومی تحقیق تبیین شود. سپس با استفاده از ابزار مصاحبه با خبرگان، شاخص های مناسب برای سنجش متغیرهای موجود در مدل شناسایی گردید. در مرحله بعد پرسشنامه تحقیق طراحی شد. این پرسشنامه شامل ۱۱۶ سوال در مقیاس هفت گزینه ای لیکرت می باشد و پس از تایید روایی و پایایی به وسیله ۲۵۰ نفر از افرادی که با روش خوشه ای از بین خبرگان صنعت خودرو انتخاب شده بودند، تکمیل گردید.
نتایج تحقیق نشان داد نتایج چابکی، قابلیت های چابکی و فرایندهای زنجیره تامین سازمان ها کمتر تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و این عوامل بیشتر از تواناسازهای چابکی تاثیر می پذیرند و محرک های محیطی نیز از طریق تواناسازهای چابکی، قابلیت های چابکی و فرایندهای زنجیره تامین سازمان را تحت تاثیر قرار می گیرند که قابلیت های سازمان در شکل گیری نتایج چابکی موثر هستند. سپس بر اساس مدل نهایی به دست آمده، مدل پویایی چابکی تدوین شد و اثر تغییرات محرک های محیطی و سیاست های مدیران بر نتایج چابکی سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت.