مقاله طراحی مدل ویژگیهای اثربخش مدیران در نظام اداری ایران با رویکرد طراحی سیستم خبره فازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۸۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل ویژگیهای اثربخش مدیران در نظام اداری ایران با رویکرد طراحی سیستم خبره فازی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانائیها (ویژگیهای اثربخش)
مقاله مدل توانائی
مقاله مدیران دولتی
مقاله شهود
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسی خانی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: معمارزاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیری مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از نظر اندیشمندان یکی از دلایل شکست و عدم دستیابی به اهداف کلیدی در سازمان ها، نبود مدیران توانمند و عدم تشخیص مناسب از توانایی ها در راستای بکارگیری در امور سازمان ها عنوان شده است در ایران نیز بر اساس نتایج تحقیقات به این مهم توجه نگشته است دراین راستا، مقاله به دنبال شناخت توانایی های مدیر اثربخش در سازمانهای دولتی ایران می باشد بدین منظور با انجام مطالعات تئوریکی و پیشینه تحقیق مدل مفهومی اولیه شکل گرفت در ادامه با انجام مصاحبه های عمیق اکتشافی به تبیین مدل ویژگیهای اثربخش مدیران نظام اداری و ابعاد توانائیهای اثربخش مدیران میسر و برای جمع آوری داده ها از اساتید دانشگاههای مختلف که در یک دوره زمانی دارای پست اجرائی و مشاوره ای در نظام اداری ایران بوده و مدیران دستگاه های دولتی که دارای عملکرد برتر در استان قزوین و آذر بایجان شرقی در راستای اصلاح و تایید مدل دریافت گردید. تعداد ۲۴۰ پرسشنامه تحقیق بین اساتید و مدیران توزیع و در نهایت ۱۷۴ پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از متد آماری تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل داده ها و تایید مدل انجام و از جهت تاثیرگذاری بر سطح عملکرد تمامی شاخص ها مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در گام بعد با استفاده سیستم خبرگان فازی با توجه استرس محیط الگویی به منظور سنجش اثر بخشی تدوین و در چند سازمان از جمله شرکت بخش و فرآوردهای نفتی مورد بررسی و نتایج استخراج گردید