مقاله طراحی مدل ملی اعتباربخشی بخش درمانگاه های تخصصی بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل ملی اعتباربخشی بخش درمانگاه های تخصصی بیمارستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتباربخشی
مقاله درمانگاه های تخصصی
مقاله مرور نظام مند
مقاله تکنیک دلفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی جعفرصادق
جناب آقای / سرکار خانم: غریبی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اعتباربخشی یکی از عرصه های مهم در ارزشیابی خدمات بهداشتی و درمانی می باشد و متضمن دستیابی سازمان های ارایه دهنده خدمات سلامت به سطح قابل قبولی از شاخص های عملکردی است. هدف این سیستم، ایجاد چارچوبی به منظور بهبود مستمر کیفیت در خدمات بهداشتی برای دستیابی به اهداف نظام سلامت می باشد. به همین منظور، مطالعه حاضر در صدد طراحی مدل ملی اعتباربخشی بخش درمانگاه های تخصصی بر اساس شواهد علمی و مستدل می باشد.
روش کار: این مطالعه از نوع کیفی بود و در طی دو سال (۹۰ -۱۳۸۹) به انجام رسید. پژوهشگران ابتدا به منظور شناسایی مدل های برتر جهت الگوبرداری، اقدام به طراحی یک مرور نظام مند در پایگاه های داده هایSID ، Medline Ovid و PubMed با استفاده از کلید واژه های مرتبط نمودند. پس از استخراج و تدوین استانداردها، همه موارد برای ارایه به صاحب نظران در پرسشنامه دلفی وارد شدند و صاحب نظران اقدام به امتیازدهی به استانداردهای یاد شده از دو جنبه اهمیت و قابلیت اجرایی در عرصه نظام سلامت کشور نمودند و از این طریق، استانداردهای سازگار با نظام سلامت ما شناسایی و مدل نهایی کامل گردید.
یافته ها: در بخش مرور نظام مند، مدل های اعتباربخشی JCAHO آمریکا و CCHSA کانادا به عنوان بهترین مدل ها برای الگوبرداری انتخاب شدند. همچنین از میان مدل های اعتباربخشی منطقه ای، مدل های لبنان و مصر نیز واجد شرایط تشخیص داده شدند. استانداردهای مرتبط در مدل های مرجع به همراه استانداردهای تکمیلی برگرفته از متون معتبر علمی به پرسشنامه دلفی وارد و به صاحب نظران عرضه شدند که در نتیجه آن ۶۸ استاندارد پذیرفته شدند و ۵ استاندارد مورد پذیرش قرار نگرفتند. مطالعه دلفی طی دو دور و با درصد ریزش اندک به انجام رسید و مدل نهایی با ادغام استانداردهای مشابه و تدوین اجزای ضروری تکامل یافت.
نتیجه گیری: مدل نهایی طراحی شده دارای ۳۸ استاندارد به همراه بیانیه هدف و عناصر عینی قابل اندازه گیری برای آن ها می باشد. این مدل از جهت تعداد، تنوع و نیز گستره استانداردها بسیار پرمحتوا است؛ به طوری که می توان ادعا نمود که از تمامی مدل های اعتباربخشی جهان دارای غنای بیشتری است. بی تردید، استفاده از این مدل منجر به افزایش رضایت جامعه و بهبود عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی خواهد شد.