مقاله طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۵۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل عدالت سازمانی با الهام از نهج البلاغه و اعتباربخشی آن با استفاده از نظر خبرگان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی عدالت سازمانی
مقاله عدالت سازمانی
مقاله مبانی عدالت
مقاله نهج البلاغه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نادری جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله با توجه به پیشینه نظری تحقیق و با استفاده از مدل عدالت سازمانی که شامل ابعاد مراوده ای (تعاملی)، توزیعی و رویه ای است، حدود ده سازه طراحی و برای سازه های طرح شده، با توجه به مبانی نظری و استنادات نهج البلاغه و همگنی آن ها با هم در مدل عدالت سازمانی، حدود ۳۲ متغیر استخراج شود. سپس، متغیرها با مدل عدالت سازمانی با توجه به منابع و مصادر تطبیق داده شد. بر اساس متغیرهای استخراج شده و تطبیق آن ها، مدل پیشنهادی طرح شد. جامعه آماری این تحقیق اساتید مدیریت و علوم قرآنی بود که نمونه ای به روش تصادفی و با توجه به جدول مورگان از بین آن ها انتخاب شد و به ترتیب، برای اعتباربخشی ساختاری و محتوایی به سوال های پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج به دست آمده از تحلیل آمار استنباطی در نرم افزار SPSS مدل را با درصد بالایی تایید کرد. در نهایت، پس از انجام اصلاحات لازم، مدل نهایی ایجاد شد.