مقاله طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۴۷۹ تا ۴۸۹ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازی
مقاله سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدامینی اسدآبادی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: عامریون احمد
جناب آقای / سرکار خانم: توفیقی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزیان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فیاضی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از انواع سیستم اطلاعات مدیریت بیمارستانی، سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری (Decision support information system یا DSIS) است. این سیستم، از مدل های تصمیم گیری و پایگاه داده های خاص برای تهیه اطلاعات در جهت پشتیبانی از تصمیمات نیمه ساخت یافته یا ساخت نیافته استفاده می کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد بود.
روش بررسی: این مطالعه اکتشافی و مدل سازی در سال ۱۳۸۹ و در بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد انجام شد. جامعه پژوهش، ۳۰ نفر از اعضای هیات مدیره و سرپرستان بیمارستان بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ۴۲ سوالی محقق ساختی که روایی و پایایی آن (آزمون ۸۵ درصد) مورد تایید استادان فن قرار گرفت و مصاحبه و مشاهده استفاده شد. داده ها با استفاده از اصول تحلیل سیستم ها و مدیریت، تحلیل ریاضی و با استفاده از فنون پژوهش عملیات تحلیل شد.
یافته ها: طبق بررسی صورت گرفته، اطلاعات کامل در مورد شناخت سازمان و محیط سازمانی، نمودار معماری اطلاعات، الگوی تصمیم گیری هیات مدیره و مسوولین بیمارستان، تعیین مدل های ریاضی و سایر مدل های تصمیم گیری آنان به دست آمد و مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد طراحی گردید.
نتیجه گیری: نمودار معماری اطلاعات بیمارستان در مقایسه با پژوهش های انجام شده تفاوت چندانی ندارد، اما استفاده از مدل DSIS و خروجی های آن با استفاده از فنون پژوهش عملیات، الگوهای ریاضی و سایر الگوهای مناسب به نتایجی تبدیل خواهند شد که هیات مدیره بیمارستان را در اتخاذ تصمیم خود حمایت و پشتیبانی می کند.