مقاله طراحی مدل سازمان آینده گرا (نظام آموزش عالی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل سازمان آینده گرا (نظام آموزش عالی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آینده گرایی
مقاله سازمان آینده گرا
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میانداری کمال
جناب آقای / سرکار خانم: سرلک محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدعلی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: جلالیان نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: آینده غیرقطعی است و ما به راهبردی تا حد امکان آینده گرا نیازمندیم. با یک بازبینی گسترده روندهای جهانی، سرعت فزاینده تغییرات محسوس است. اگر دانشگاه ها همچنان به صورت سنتی اداره شوند، نمی توانند به صورت سریع و خلاقانه نسبت به نیازهای آینده عکس العمل نشان دهند. از این رو آن ها بایستی مجهز به زیرساختارها، بسترها و اندیشه های آینده گرایانه باشند تا به شیوه ای کنش گرانه و پیش دستانه به پیشواز تغییر بشتابند و حتی خود، عامل و کنشگر تغییرات باشند. لذا هدف ما در این تحقیق طراحی مدل ابعاد و مولفه های آینده گرایی است.
روش بررسی: تحقیق حاضر از نوع کیفی است که به منظور طراحی و تبیین مدل سازمان آینده گرا صورت گرفته است. در این تحقیق برای مشخص کردن ابعاد و مولفه های سازمان آینده گرا از شیوه تم گذاری استفاده شده که در حوزه ادبیات به بیش از ۳۰ منبع مراجعه شد و در روش مصاحبه های اکتشافی از ۱۸ خبره نظرسنجی شده است، که محاسبه پایایی آن ها، با روش توافق درون موضوعی با محاسبه ضریب فای، انجام شد.
یافته ها: با توجه به مصاحبه های اکتشافی و ادبیات موجود، ۳۸ مولفه با ضریب فای بالای ۸۰ درصد بین محقق و دو همکار متخصص، شناسایی گردیدند که در ۸ بعد با توافق ۱۰۰ درصد طبقه بندی شدند.
نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق، یک سازمان آینده گرا و به طور اخص یک دانشگاه آینده گرا بایستی آینده نگر، نسبت به محیط هوشیار، در برابر تغییرات چابک و چند چهره، متوجه به ارزش های آتی ذی نفعان، دارای فرهنگ آینده گرا و افرادی با ویژگی های روان شناختی مثبت و دانش مدار باشد.