مقاله طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف کننده بر اساس آموزه های اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف کننده بر اساس آموزه های اسلام
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله بخل
مقاله اسراف
مقاله میانه روی
مقاله راهبرد مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مال امیری منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور طراحی و ارائه مدلی جهت تحلیل و بررسی رفتار مصرف کننده انجام شده است. بدین منظور با رویکردی اکتشافی، موضوع تحقیق بر محور ادبیات اسلامی، بررسی شد که نتیجه آن دستیابی به مدل تحقیق است. این مدل، متشکل از سه متغیر بخل، میانه روی و اسراف است. متغیرهای بخل، میانه روی و اسراف بر اساس دو بعد رفتار مصرف کننده در ارتباط با خود و در ارتباط با دیگران، در قالب یک پیوستار، مدل تحلیل رفتار مصرف کننده را شکل می دهند. بر اساس این مدل، نه نوع الگوی مصرف به دست آمده که می توان گفت هر یک از افراد بر اساس یکی از این الگوها عمل می کنند. این الگوها عبارت اند از «مسرف»، «مسرف/دیگران – میانه رو/خود»، «مسرف/دیگران – بخیل/خود»، «میانه رو/دیگران – مسرف/خود»، «میانه رو»، «میانه رو/دیگران – بخیل/خود»، «بخیل/دیگران – مسرف/خود»، «بخیل/دیگران – میانه رو/خود» و «بخیل». ضمنا به منظور تحلیل وضعیت رفتار مصرف کننده و هدایت آن به سمت الگوی مطلوب (میانه روی در مصرف)، دستگاه مختصات تحلیل الگوهای مصرف، ابداع شده است. بر اساس این دستگاه، فضای مصرف، متشکل از چهار منطقه راهبردی «اسراف محور»، «اسراف/بخل محور»، «بخل محور» و «بخل/ اسراف محور» است.