مقاله طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت بحران از صفحه ۵۷ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: طراحی مدل تاثیر گذاری فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله تسهیم دانش
مقاله پدافند غیرعامل
مقاله مدل دنیسون
مقاله مدیریت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی دولت آبادی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی پول جواد
جناب آقای / سرکار خانم: کیالاشکی جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: امانی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: وریج کاظمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش کارکنان و ایجاد چابکی در مهار شرایط بحرانی سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل است. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ تعیین شد و روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد تایید قرار گرفت. همچنین بر اساس نتایج، مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش تایید شد و نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمان، پیش بینی کننده معنا داری نسبت به تسهیم دانش کارکنان است. به عبارت دیگر فرهنگ سازمان بر تسهیم دانش اثرگذار است. از جهتی نتایج حاصل از مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد که با شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تسهیم دانش در شرایط بحرانی، می توان با ایجاد بهبود در این عوامل در جهت تشویق کارکنان به رفتار تسهیم دانش در سوانح آتی با رویکرد پدافند غیرعامل گام برداشت. همچنین یافته های پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش تاثیر بسزایی در مهار شرایط بحرانی و ایجاد چابکی در مقابله با سوانح آتی دارند.