مقاله طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های مدیریت منابع سازمانی از صفحه ۲۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک سازمانی و اندازه گیری میزان آن در بین شرکت های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار در ایران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع اطلاعاتی سازمان
مقاله هوشمندی استراتژیک
مقاله هوشمندی درون سازمانی
مقاله هوشمندی برون سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدیعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی فرد خداکرم
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات مستمر در محیط و کسب کار در سال های اخیر، سازمان ها را ملزم به نظارت بر محیط درون و بیرون خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تغییرات نموده است تا از این طریق بتوانند واکنش به موقع به فرصت ها و تهدیدها از خود نشان دهند. در همین راستا، سیستم های هوشمندی استراتژیک به عنوان ابزاری نوین با فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز هر بخش سازمان، مدیران را در دستیابی به این مهم یاری می رساند. بنابراین با توجه به اهمیت هوشمندی استراتژیک، این پژوهش با شناسایی انواع متفاوت هوشمندی از دیدگاه محیط درونی و بیرونی، به طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک پرداخته است. داده های مورد نیاز پژوهش برای آزمون مدل، با توزیع پرسشنامه ای میان سازمان های استفاده کننده از نرم افزارهای هوشمندی کسب و کار، گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اعتبار این مدل با استفاده از روش های روایی واگرا و روایی همگرا سنجیده شده و از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که هوشمندی استراتژیک از طریق هوشمندی درون و برون سازمانی اندازه گیری می شود. همچنین، متوسط بودن میزان هوشمندی استراتژیک در سازمان های ایرانی، لزوم درک بهتر و پیاده سازی بهینه این نوع سیستم ها را بیان می کند.