مقاله طراحی سیستم استنتاج فازی برای پیش بینی میزان موفقیت راهکار برنامه ریزی منابع سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت فناوری اطلاعات از صفحه ۸۹ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: طراحی سیستم استنتاج فازی برای پیش بینی میزان موفقیت راهکار برنامه ریزی منابع سازمان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی منابع سازمان
مقاله تحلیل محتوا
مقاله سیستم های فازی عصبی انطباقی
مقاله سیستم استناج فازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعا محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مانیان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رئیسی وانانی ایمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشینه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، از سابقه پر فراز و نشیبی برخوردار است که طی آن، پروژه های متعددی با موفقیت و بسیاری نیز با شکست یا عدم دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده به پایان رسیده اند. پژوهش پیش رو از یک سو بر اساس هدف، بنیادی بوده و سیستم جدیدی را برای رفع مساله ای حیاتی طراحی و ارائه می کند و از سوی دیگر با توجه به استقرار سیستم در سازمان، برای تعیین میزان موفقیت پروژه پیاده سازی، از نوع کاربردی است. روش پژوهش بر اساس نحوه شناسایی عوامل و شاخص ها، از نوع تحلیل محتوا و برای گردآوری داده ها از سازمان های منتخب، از نوع پیمایشی است. در این پژوهش برای غلبه بر مشکلات پروژه های پیاده سازی و با استفاده از روش استنتاج فازی عصبی انطباقی، یک سیستم فازی طراحی و آموزش داده شده است. سپس آن را اعتبارسنجی کرده تا قادر به پیش بینی میزان موفقیت پیاده سازی پروژه پیش از آغاز آن باشد. خروجی این پژوهش، یک سیستم استنتاج فازی هوشمند است.